regulamin sklepu

żeby zakupy były bezpieczne

„Prywatność to podstawowy warunek bycia wolnym człowiekiem” - GLENN GREENWALD

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.arsatelier.pl/sklep

 

§ 1 – DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.arsatelier.pl/sklep umożliwiający złożenie Zamówienia.
2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. PRODUKT – dostępny w Sklepie Produkt Fizyczny (rzecz ruchoma), Usługa Edukacyjna realizowana stacjonarnie lub Treść Cyfrowa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
6. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.arsatelier.pl/sklep
7. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Ars Atelier, Mikołaj Materne z siedzibą w Szczecinie przy pl. Kilińskiego 3, NIP 852-219-63-60.
8. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
9. KONTO – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie; konto Tworzy się automatycznie po złożeniu zamówienia na Produkt będący Usługą Edukacyjną z racji natychmiastowego dostępu oferowanych do materiałów dydaktycznych.
10. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11. KOSZYK – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep www.arsatelier.pl/sklep działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktów w Sklepie.
3. Każdy Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze Sklepu www.arsatelier.pl/sklep zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
a) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
b) ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
c) ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
d) ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 3 – INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

1. Sklep www.arsatelier.pl/sklep prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
3. Cena Produktu będąca Usługą Edukacyjną podana na stronie internetowej Sklepu:

 • w przypadku kursów całorocznych podana jest tylko kwota wpisowego (jest to wyraźnie zaznaczone w opisach) – rezerwująca miejsce na kursie, reszta kwoty dostępna jest tylko dla osób zalogowanych na swoich kontach indywidualnych, po opłaceniu wpisowego i podpisaniu niezależnej umowy na szkolenie.
 • w przypadku pozostałych kursów (sezonowych, tematycznych, okazjonalnych itd.) podana jest cała kwota za kurs (jest to wyraźnie zaznaczone w opisach).

Wszystkie ceny są podane w złotych polskich (PLN)
4. Cena Produktu fizycznego lub Treści Cyfrowej uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
5. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Koszyka a następnie Formularza Zamówienia (Sklep www.arsatelier.pl/sklep) – 24 godziny na dobę przez cały rok, oprócz momentów przerw serwisowych witryny.
6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

 

§ 4 – ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 5 oraz 6 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie.
3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
4. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
5. Do Umów Sprzedaży Produktu nie są wystawiane paragony VAT (na podstawie zwolnienia podmiotowego). Na życzenie Klienta zostanie wysłana faktura VAT.
6. Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie 7 dni roboczych od dnia uiszczenia opłaty. Faktura zostanie wysłana na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
7. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na wystawienie faktury elektronicznej zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz. U. 2017r., poz. 1221, j.t. z późn. zm.).

 

§ 5 – SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 • płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności.

2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 63 1140 2004 0000 3202 4615 5449 (mBank). W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”, lub – jeżeli Produktem jest Usługa Edukacyjna – w tytule można wpisać imię i nazwisko kursanta.
3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
5. W przypadku Produktu będącego Usługą Edukacyjną dostęp do elektronicznych materiałów dydaktycznych nastąpi o opłaceniu wpisowego (kursy roczne) lub opłaceniu całego kursu (pozostałe kursy)
6. Produkt Fizyczny zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
7. Produkt będący Treścią Cyfrową dostępny jest do samodzielnego dopiero po jego opłaceniu.

 

§ 6 – KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

1. Koszty dostawy Produktu Fizycznego, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia.
2. Na termin dostawy Produktu Fizycznego składa się czas kompletowania Produktu Fizycznego oraz czas dostawy Produktu Fizycznego przez przewoźnika:

 • czas kompletowania Produktów Fizycznych oznaczony jest na karcie Produktu w sklepie, najczęściej trwa od 1 do 7 dni roboczych w zależności od sprzedawanego produktu
 • dostawa Produktów Fizycznych przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

3. Zakupione w Sklepie Produkty Fizyczne są wysyłane wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem paczkomatów inPost lub firmy kurierskiej.

 

§ 7 – REKLAMACJA PRODUKTU

Reklamacja z tytułu rękojmi.
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu Fizycznego lub Treści Cyfrowej oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@arsatelier.pl lub pisemnie na adres: Ars Atelier, pl. Kilińskiego 3 lok. 160, 71-414 Szczecin
3. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu będącego Usługą Edukacyjną reguluje odrębna umowa podpisywana stacjonarnie w Ars Atelier.
4. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
5. Dla oceny wad fizycznych Produktu Fizycznego lub Treści Cyfrowej, należy go dostarczyć na adres: Ars Atelier, pl. Kilińskiego 3 lok. 160, 71-414 Szczecin
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,
7. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu Fizycznego lub Treści Cyfrowej na wolne od wad,
8. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

 

§ 8 – PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Z zastrzeżeniem pkt 9 i 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Fizyczny Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu Fizycznego na adres: Ars Atelier, pl. Kilińskiego 3 lok. 160, 71-414 Szczecin
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu Fizycznego będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu Fizycznego. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Fizycznych Konsument powinien obchodzić się z Produktami Fizycznymi i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 7 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu Fizycznego wraz z kosztami jego dostawy na podane przez Konsumenta konto bankowe. Zwrot nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę zwróconego Produktu Fizycznego lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.
6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu Fizycznego inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu mu, poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu Fizycznego do Sprzedawcy.
8. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument objął Produkt Fizyczny w posiadanie
9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi także w przypadku rezygnacji z Produktu będącego Usługą Edukacyjną zakupioną przez wpłatę wpisowego. Wpisowe nie podlega zwrotowi, gdyż wpłacając je Klient otrzymuje dostęp do części materiałów w Strefie Studenta. Wpłacając wpisowe Klient każdorazowo oświadcza iż wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy.
11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

§ 9 – RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usługi Elektronicznej jaką jest zawieranie Umów Sprzedaży Produktu.
2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§ 10 – WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 • komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa,
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
 • oprogramowanie odczytujące dokumenty PDF.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 11 – REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@arsatelier.pl . W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
3. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób

 

§ 12 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
7. Dokument opracowany za pomocą automatycznego generatora dostępnego na stroniewww.lexlab.pl/generator-regulaminu

CHCESZ IŚĆ NA WYMARZONE STUDIA? POMOŻEMY CI SIĘ NA NIE DOSTAĆ!